Đặt bàn tại Bistrot Orange

◎ Your reservation at the lunch time will be taken only at 11:00 am to 11:30 am.
◎ At dinner, you can choose your specify time.
◎ Various private parties are available. (Seated: 26 people, buffet: 40 people)
In that case, please contact us by phone.

We look forward having delicious time with you!!

Bistrot Orange staff
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you wish to anniversary plate, please write down the message below.
Ex. Happy Birthday Brian!!!
If you have an allergy, please fill in the demand column.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.