Đặt bàn tại BUTTERMILK CHANNEL

◆ If you have a reservation for 7 people or more, or if you have any special requests, please contact us by phone. ◆ If you are more than 30 minutes late from your reservation time, we may cancel your reservation automatically.
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

※ Please note if you have any food allergies and dietary restrictions.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.