Đặt bàn tại Cha Cha Hana

●Hand sanitizer is now available throughout the hotel. We highly recommend practicing proper hand sanitization at all times.
if you are experiencing a fever or cough, or if you are feeling unwell in any way
We reserve the right to refuse accommodation and access to the building based on your health condition, regardless of any reservations.

●Please note that the 100% of the price will be charged

●Please note that the 100% of the price will be charged if you cancel the reservation or number of people decrease on that day.

●Please note that the reservation is automatically cancelled if you don't show up reservation after a quarter past.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.