Đặt bàn tại 新政No.6限定ボトル抽選フォーム - ACE HOTEL KYOTO

This reservation site is for the lottery and winners will be notified by mail.
Please note that when you make a reservation you will not be making a purchase or guaranteed to win.
The application deadline is June 14th at noon.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.