Đặt bàn tại R restaurant & bar - The Gate Hotel 雷門

dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please inform us of any allergies or restrictions beforehand.
We can ready dessert plate for birthday or anniversary, please inform us of message. Ex) Happy Birthday 〇〇. Happy Wedding 〇〇&〇〇. 1st Anniversary〇〇&〇〇.
★ If you wish to have Anniversary or Birthday, you can choose from the following. Also, please feel free to tell us along with the text content. A, ¥ 920 Gateau chocolate B, ¥ 3,300 Assorted fruits ■ Planners can also receive plate letters for dessert. HAPPY ANNIVARSARY 〇 〇 HAPPY BIRTHDAY 〇 〇 ....

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.