Đặt bàn tại Glace L'etoile

<About Reservations>
▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat specification.
▶If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late. ▶For reservations for 5 or more people, please contact the store directly.

<Request from the store>
▶Please refrain from coming to the store wearing strongly scented perfume. ▶Our store is completely cashless. Please note that we do not accept cash.
<Cancellation Policy>
▶For cancellations made the day before or without prior notice, 50% of the course price will be charged as a cancellation fee.
▶For same-day cancellations or unauthorized cancellations, 100% of the course price will be charged as a cancellation fee.

For inquiries by phone: 03-5544-8796

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.