Đặt bàn tại Gracia

If you wish to cancel your reservation on the day of your visit, please contact the restaurant.
Important information about your meal
We reserve a 10-minute window from the time of your reservation for you to make your reservation. If you arrive later than 10 minutes after the reserved time, please call us.
Tel: 03-6432-5013

Please make sure that your email address and telephone number are up to date as we may need to contact you regarding your booking.

Your seat is reserved for 2 hours.

Yêu cầu

If you have any food allergies, please make sure to fill in this form.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.