Đặt bàn tại THE MARKET F Shop

➤ Reservation method
・ Number of reservations: Please select 1.
・ Date and time: Please select the date and time of your arrival.
・ Please select the number of items you need.
・ Reservation name: Please enter the name of the person who will come to pick up the items on the day.

➤ Payment method: Please pay at the shop.

➤ Location: THE MARKET F Cafe on the lobby floor of Grand Hyatt Fukuoka

[Notes]
We do not accept shipping. Please note the items will be handed over at the store.
◎Prices include consumption tax.
◎If you cannot come to the shop on the selected date and time, please be sure to contact us. If there is no contact, your reservation will be considered as invalid.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.