Đặt bàn tại grigio

・ Table seats in the store are non-smoking.・ You can smoke on the terrace.・ We do not accept reservations for lunchtime on weekdays. -Since the terrace seat does not have a roof, it can not be used in rainy weather. In that case, there may be cases where you can not prepare a seat if there are no seats available because the store is full. If you can not use the terrace seating in rainy weather, we will contact you by 16:00 on the day.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.