Đặt bàn tại FRESH CONNECTION - Hilton Tokyo Bay

▶Fresh Connection Open 7:00am / Close 11:00pm

Yêu cầu

Please hope fill of the masthead of cake.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.