Đặt bàn tại EL DORADO / Hotel Il Palazzo

▶Online reservations can be made up to one month in advance.
▶For buffet or seat only reservations: If you are more than 15 minutes late for your reservation, your reservation will be cancelled.
▶We may not be able to accommodate your request for seat designation. Please note.
▶For reservations for 5 or more people, please contact the store directly.

Please check our hotel website for details on the buffet contents.
https://ilpalazzo.jp/lounge
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.