Đặt bàn tại IL PONENTINO

■ Lunch time All order stops will be taken at 15:00.
■ Dinner time All order stops will be at 22:00.
■ Please contact directly to the store when booking with more than 13 people.
TEL: 03-3569-3232

Yêu cầu

アレルギー食材のあるお客様はご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.