Đặt bàn tại Patisserie "STRESSED" - InterContinental Osaka

※All prices are inclusive of tax.
※No service charge will be added in Stressed.
▶Seat is available for 90 mins.
▶Menus and prices may change without any notification.
▶Specific table requests are subject to availability.

InterContinental Osaka Web site
Click here for STRESSED information

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.