Đặt bàn tại Isagiyoshi Tenjin

=== When you come to Hakata, eat fish === · Seafood preeminent fishes and shellfishes, seasonal sake, seasonal ingredients There are many! ! · If you enjoy The Hakata, I will be doing well, but it is OK! ! "Regarding online reservation" ◆ For reservation over ⑦ name, please contact directly to the store. ▶ Seats can not be specified. Please note. ※ Please make your reservation by telephone. ◆ If you can not contact us after 30 minutes of reservation please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed. ▶ Because of the arrangement, please make a reservation by telephone for those with children. ◆ If there is no vacant seat on the web reservation, you may be able to prepare a seat so please contact directly to the store. "Isogi Yoshi Tenjin Store" · Address Fukuoka-shi Chuo-ku Maizuru 1-9-23 · ☎ 092-726-6302 · HP ★ Website of Isogi Yoshi is here ★
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

≪≪≪Customers ordering course meals≫≫≫
* We will prepare the course content that suits the customer. It is not essential, but we would appreciate it if you fill it out.
① Male / female ratio
② Age group
③ Likes / dislikes / allergies
④ Item description items Congratulations on any item you can put in so please let us know.

[[Customers who reserve only seats]]]
① Likes and dislikes
② Allergies * Not required, but we would appreciate it if you could fill it out.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.