Đặt bàn tại MI CASA

*If you wish to cancel your reservation on the day of your visit, please contact us. Important information about meals We reserve seats for reservations for 10 minutes from the reservation time. If you arrive 10 minutes after your reservation time, please call us. TEL: 0467-81-7647 Please make sure your email address and phone number are up to date as we may contact you regarding your reservation. Seats are reserved for 2 hours.

Yêu cầu

If you have any food allergies, please be sure to write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.