Đặt bàn tại monk

▶About reservation
· We will keep the card information at the time of reservation, but the settlement will not be done.
* Please pay actual usage fee at check in that day.

▶About cancellation
· Cancellation on the day will result in a cancellation fee of 100% cooking price, so please be sure to contact cancellation by the previous day.

· If you can not contact us after 30 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as we will be forced to cancel.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have an Allergies or food restrictions, please be sure to fill in here.
Sorry but, Please note that Vegan (dairy product NG) · gluten free is not supported at monk.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.