Đặt bàn tại Motunabe Ooyama Miyako Hotel

* Grand opening on September 22th !!

▶ Please be aware that seats may not be available upon request.
▶ If you are unable to contact us after 15 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly for reservations of 17 people or more.

▶ Enjoy the taste of “Motsunabe Oyama” at home ...  ★ Click here for the order page ★
dưới 11 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Please tell us the purpose of use today.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.