Đặt bàn tại Okashitomusubi

▶Please order by 22:00 the day before.
▶Changes cannot be made after booking. If you wish to change your reservation, please cancel your reservation and make a new reservation. ▶Please note that if you are late for more than 1 hour from the designated time without contacting us, it will be automatically canceled and we will not be able to refund you. ▶For orders of 10 or more, please contact us by phone. Inquiries by phone

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.