Đặt bàn tại Chinese Table - Oriental Hotel Tokyo Bay

Chinese food Chinese table will be closed for the time being.

[Inquiries by phone]
Restaurant reservation: 047-350-8561 (10:00-18:00)
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.