Đặt bàn tại La Pesquera (Otemachi)

* Seat table It will be a high table seat, and the sex is also a table, so please do it.
* You can specify your seat.
* On Fridays and the day before public holidays, you will be charged a 2 hour 20 degree hour system.
* 20 minutes from your time> There is a wait
* 17:00 digit Koperto [sitting fee] and 10% of late-night inn arriving at 22:00 are charged.
* Preschoolers will be able to enter the store from 11:00 to 23:00 on Saturdays and holidays.
* December is the day and day.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.