Đặt bàn tại QUAYS pacific grill (MInatomirai) Pickup only

[Notice of take-out sales]
● Reservations on the WEB will be accepted by 19:30. For more information, please contact us directly by phone.
● The product can be picked up from 11:00 to 20:00.
● Only reservations will be accepted and will be delivered at the store at the reserved time.
● Please note that cancellations cannot be accepted from 1 hour before the reservation time.

* Please be careful when entering.
● Sorry for your inconvenience, but when ordering, please enter the number of people by one person.
● Please understand that the available reservation time is the delivery time.


Inquiries by phone: 045-900-0310

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.