Đặt bàn tại Rigoletto Smoke Grill & Bar (Kyoto)

We are open for restaurants and take-out with due consideration for infection prevention. The restaurant will be open from April 12, 2021 from Monday to Friday 11:30 to 20:00 and Saturdays, Sundays, and holidays 11:00 to 20:00.
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.