Đặt bàn tại Rigoletto Tapas Lounge (Sendai)

We are operating a restaurant with due consideration for infection prevention. ※※ No smoking is allowed. Please note that. ※※※ We may not be able to meet your request regarding seat selection. * For reservations other than those listed, please contact the store directly.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.