Đặt bàn tại Grand Café - Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel

・ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
・ If you cannot contact us after the reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us for late arrival.
・ Please ensure to include course selection for children 4 years old & above
・ For reservations for 9 people or more, please contact Grand Café directly.
・ Seating Timing : Lunch 90 minutes / Dinner 120 minutes.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.