Đặt bàn tại Sushi Sho - Hotel ZAGAKUKAN

* Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
* If you are late, please let us know.Otherwiseyour reservation may be cancelled.
* Please contact us directly for reservations for more than 7 people.
* The restaurant is completely non-smoking.
* Children under 6 are not allowed. We will prepare the same menu as adults.

Yêu cầu

Please let us know if you have any allergies that you cannot eat.
If not, plesase enter "None".
If you contact us on the day, we may not be able to provide allergy-friendly dishes.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.