Đặt bàn tại Tavern on S <és> (Shinjuku)

* If you are not using meals (only using the cafe), please contact us directly by phone.
※※ For children under elementary school age, we do not accept online reservations as the tables we can guide you to are limited. Please contact the store directly. ※※


* Lunch time is 2 hours from the reserved time, and dinner time is 2 hours and 20 minutes.
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* A minimum fee is charged for the use of private rooms. (Lunch: 16500 yen, dinner: 44000 yen)

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.