Đặt bàn tại TEMPURA BONJI

◆ About reservation
・ We accept reservations on the day.
・ Please refrain from visiting preschool children. Please understand.

◆ Cancellation
・Cancellation on the day before the reservation will be charged 50% of the course fee, and cancellation on the day will be charged 100% of the course fee.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Are you allergic to ingredients? Also, how many people have allergies? ※If not, enter "None".
Do you have a desired time to leave the store?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.