Đặt bàn trước không có sẵn

THE ROOFTOP Kichijyoji PARCO không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.