Đặt bàn tại The TOWER TAVERN BAR & GRILL (Nagoya)

We give due consideration to infection prevention and operate restaurants and take out according to the requests of each local government.

[Minimum charge for private rooms]
Lunch time: 16,500 yen Dinner time: 33,000 yen

* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* 10% of Koperto [seat fee] and midnight fee after 22:00 will be charged after 17:00.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.