Đặt bàn tại Uotaro Hamayaki BBQ

Even if the reservation is full, there will be seats on the day! ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ Even looking at the calendar in gray fill ★ ★ There are a lot of seats for the day! ★ ★ ★ ★ ★ Of all 1000 seats, ★ ★ The reservation space is about 300 seats. ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ · · seat specification may not meet your request.・ Bringing food and drinks is prohibited at all.・ If your reservation time is over 30 minutes and you can not contact you, it will be canceled. If you are late, please contact us. =================== For reservations for more than 15 people, please contact the store directly =============== = ↓ ↓ ↓ 変 更 Please call the store before 14:00 the day before to change your reservation. In case of cancellation on the day, 100% cancellation fee will be charged.メ ー ル We do not reply to your request. Please contact the store if you have any questions. For inquiries by phone: 0569-82-6212
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.