Đặt bàn tại Yakiniku Champion NAKAME+

◆ If you are late for more than 15 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
◆ Please understand that your table is booked for 2 hours.

<Cancellation policy>
If you would like to cancel your reservation, please contact us at least 36 hours prior to your reservation time.
For cancellations after the cancellation deadline, a 100% cancellation fee will be charged.

Yêu cầu

Do you have any food allergies?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.