จองที่ร้าน Le Sud Brasserie & Cafe - Nagoya Kanko Hotel

Enjoy buffet dining with the theme of "Well-being buffet" and enjoy local ingredients and fresh ingredients.

Regarding reservations
▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat specification.
▶Menu contents may change depending on the availability of ingredients.
▶As this is a buffet restaurant, there will be a sign on the buffet table regarding food allergies, so please check that before making your reservation. In addition, even if we receive an inquiry in advance, we may refuse to respond, prioritizing customer safety.
▶If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.