Đặt bàn tại Le Sud Brasserie & Cafe - Nagoya Kanko Hotel

Enjoy buffet dining with the theme of "Well-being buffet" and enjoy local ingredients and fresh ingredients.

Regarding reservations
▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat specification.
▶Menu contents may change depending on the availability of ingredients.
▶As this is a buffet restaurant, there will be a sign on the buffet table regarding food allergies, so please check that before making your reservation. In addition, even if we receive an inquiry in advance, we may refuse to respond, prioritizing customer safety.
▶If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.