จองที่ร้าน Posillipo (Okinawa)

※ Reservation from the Internet can not accept the seat selection. If you wish to have terrace seats etc, please contact us directly by phone.
※ If you are late for more than 20 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
※ It will be reserved for non-smokers only. If you would like a smoking seat please contact us directly.
※ For reservations other than the number stated, please contact directly to the store.
* If you wish to receive a receipt, please fill in that with your address.
※ We have received person for Coperte [seats] from 17 o'clock.
※ Store phone number: 098-851-1101
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.