จองที่ร้าน The Rigoletto Ocean Club (Yokohama)

※There is a 2-hour time limit on all table reservations from December 17th - 31st.
※ The lunch time on Saturdays, Sundays and public holidays will be a two-hour system.
※ Friday, Saturday, Sunday, holiday, dinner time on the day before the holiday will be 2 hours 20 minutes.
※ Specification of the seat can not be accepted.
※ If you are late for more than 20 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
※ For reservations other than the items marked, please contact directly to the store.
※ If you wish to receive a receipt, please fill in that with your address.
※ All seating inside the store will be non-smoking seats.
※ We will correspond from the reservation of 15 o'clock in the dinner menu.
※ We kindly ask you for an additional as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
※Store phone number:045-317-0355
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please fill in.
If you wish to have a dessert plate please fill in the contents of the message.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.