จองที่ร้าน RiVi

※ It is important news about reservation. Please be sure to read this before making a reservation.

▶In order to make all guests comfortable, the shop is completely non-smoking.
▶Reservations can be made by the web reservation system.
▶The seat reservation for this month is available from 1st of the previous month (1st For store holidays, we accept from the next business day). For example, reservations from March 1st to 31st will be accepted from February 1st.
▶ We have a complete reservation system. It is a reservation required until the day before.
▶We don't have a dress code in particular, but we recommend casual formal wear. Please refrain from coming to the store with excessive light clothing.
▶The use of children is limited to those who can enjoy the same course as adults.

การร้องขอ

Please let us know about allergies and weaknesses. * After entering the target ingredients, please check the following questions. * If you do not have it, please fill in [None].
Read, understand, and agree with the information from the store
For customers on birthdays and anniversaries

If you use on birthdays or anniversaries, you can add a message to the dessert of the course. Please fill in the message if you wish.
[Example] Happy Birthday ○○

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.