จองที่ร้าน Sushisei

I would like to have a seat of about 2 hours per group.
Since it is a small shop, please give up your seats in 2 hours.
In addition, if you have a plan after meals, you can request a quicker pace of cooking.
Please tell us at the time of booking.

■ [Private room] 3 to 5 people [Back room] 2 to 6 people.
■ Please choose a private room or backroom when your child is together.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

We can't avoid raw ingredients, but please let us know if you have any allergies or special dietary restrictions. (Example: No food restriction / 1 dairy allergy / shrimp and crab allergy)
Please fill in if you wish to leave the store.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.