Đặt bàn tại Sushisei

I would like to have a seat of about 2 hours per group.
Since it is a small shop, please give up your seats in 2 hours.
In addition, if you have a plan after meals, you can request a quicker pace of cooking.
Please tell us at the time of booking.

■ [Private room] 3 to 5 people [Back room] 2 to 6 people.
■ Please choose a private room or backroom when your child is together.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

We can't avoid raw ingredients, but please let us know if you have any allergies or special dietary restrictions. (Example: No food restriction / 1 dairy allergy / shrimp and crab allergy)
Please fill in if you wish to leave the store.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.