จองที่ร้าน Zauo Shinjuku

Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please understand in advance.
If you have allergies and foods that you are not good at, please fill in the request column.
Please inquire directly to the store when making reservations for more than 10 people.
Please note that the ship's seat will be a non-smoking table.
【Precautions for Cancellation】
※ If there is no cancellation or visit of the day, there may be a cancellation fee.
Please be careful.
※ If you do not have contacts for more than 15 minutes and you do not have a store, please note that it may be treated as cancellation.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Petit desserts are available for birthday guests. Please enter the name of your birthday customer.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.