Đặt bàn tại Zauo Shinjuku

Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please understand in advance.
If you have allergies and foods that you are not good at, please fill in the request column.
Please inquire directly to the store when making reservations for more than 10 people.
Please note that the ship's seat will be a non-smoking table.
【Precautions for Cancellation】
※ If there is no cancellation or visit of the day, there may be a cancellation fee.
Please be careful.
※ If you do not have contacts for more than 15 minutes and you do not have a store, please note that it may be treated as cancellation.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Petit desserts are available for birthday guests. Please enter the name of your birthday customer.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.