Đặt bàn tại Alter Ego

▶ Please note that the seat specification may not meet your request.
▶ If you can not contact after 15 minutes of booking, please contact us if you are late as it may be treated as cancellation.
▶ Please contact the store directly when booking for more than 9 people.
▶ Children are limited to the age of the course. For elementary school children and younger children and preschoolers, please contact the store directly.

Inquiry by phone: 050-3184-4001

Yêu cầu

Please fill in if you have any allergens.
※ We will correspond as much as possible, but it may be difficult to change the menu on the day, so please inform us in advance when making your reservation.
※ Please note that we can not cope with food restrictions such as vegetarian and vegan menu.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.