Đặt bàn tại Surya Café - ANSA Okinawa Resort

▶ Please understand beforehand that we may not be able to comply with your request regarding the selection of your seat.
▶ If you are late for more than 30 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
▶ There is limited seating for online reservations. If you can not make a reservation at your desired time, please contact us by phone.
▶ Reservations of more than 10 people are received by phone.

ANSA Okinawa Resort +81 (0) 98 963 0123
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Please let us know if you have any allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.