Đặt bàn tại Buttermilk channel Yokohama

◆ We only accept dinner time for reservation.
◆ Online reservation will be accepted up to one month ahead.
◆ Please inform us about food allergies etc.
◆ For reservations with more than 〇 people, please contact us by phone ().
◆ If you are late for more than 〇 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please contact us if you have any food allergies, requests or questions.
Please contact us if you are bringing children, entering the store with a stroller, using a child chair, or bringing a pet.
*We do not accept requests for seats (seats on the edge, window side, sofa, wider seats, etc.) in the request column or survey column. (Please understand that there are more requests than the number of seats)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.