Đặt bàn tại Shunju Shibuya Bunkamuradori

From 14th May until mid-July we will be closed for store refurbishment.
Regarding the schedule of opening a new store, we will let you know on our website etc. as soon as we are decided.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận