Đặt bàn tại Shunju Shibuya Bunkamuradori

From 14th May until mid-July we will be closed for store refurbishment.
Regarding the schedule of opening a new store, we will let you know on our website etc. as soon as we are decided.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.