Đặt bàn tại CINA New Modern Chinese

※ Available from two to four guests.
If you are more than five guests, please contact us by phone.
・Tables are available for 2 hours.
・Please contact us directly regarding someday reservations.
・If you have any questions, please feel free to contact us.

< Debit card information>
Please note that the amount will be immediately deducted from your account when you make a reservation with a debit card.

Phone number:03-3719-1949
Take-out Menu
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies or any food you can not eat please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận