Đặt bàn tại Shunju Yukari Ebisu

Dinner applications (birthday, entertainment, etc.) and, please let us know and food allergy.
Thank you for your input to the demand column in the case of hope smokers. (It is when you do not meet your request)
If you wish to private room, etc. thank you for contact us by phone.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.