Đặt bàn tại Yakiniku Gokujougyu

▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, the system will be forced to cancel your reservation. In that case we will charge a 100% cancellation fee.
▶ Please contact us by Facebook messenger for reservations of 15 people or more.
▶ If you have children under the age of 12, please select the seat category "Horigotatsu".
▶ Please noticed that January 1st and 2nd is our rest day.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.