Đặt bàn tại Gyunabe Iron

◆ Please make inquiries to the store though sorry to trouble your reservation on the day.
◆ For reservations of more than 8 people please contact the store directly.
◆ Please inform me of meal application (birthday, entertainment etc.), food allergy.
◆ Please understand beforehand that we may not be able to comply with your request regarding the selection of your seat.
◆ Please write if you have any messages. Ex) Happy Birthday 〇 ○. Happy Wedding 〇 〇 & 〇 〇 1st Anniversary ○ ○ & ○.
◆ We will separately receive a red room of 6000 yen and a gold room of 8000 yen as a private room charge.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.