Đặt bàn tại Kakishabuya

■ Seats may be taken as 2 hours during congestion.
■ Change of reservation In the case of cancellation, I hope by the day before.
■ In the case of cancellation of the day, we have received a cancellation fee.
■ Entering the oyster season due to owner purchase due to owner purchase and lack of personnel
When you make a reservation, please give me a banquet course.
Or if you can order the number of oysters to eat in advance, it will be helpful.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.