Đặt bàn tại Lien/ Prive de Lien/ Lien Toranomon Hills

▶ Lien can choose from three types of prefix courses with different numbers.
▶ Prive de Lien is offering a seasonal chef's course of choice.
▶ Please fill out the allergy information and request in the request column below.
▶ Reservation changes are accepted directly by phone.
▶ Cancellation on the day, cancellation without prior notice has received 5000 yen per person for cancellation fee.
▶ If you do not contact us even after the arrival time of the day you may be unable to secure your seat.
▶ Reservations from the Internet are accepted up to the day before the use day. Reservations for the day will be received directly by phone.
Store telephone number: 03-6413-8552
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.