Đặt bàn tại Lien

▶ Lien can choose from three types of prefix courses with different numbers.
▶ Prive de Lien is offering a seasonal chef's course of choice.
▶ Please fill out the allergy information and request in the request column below.
▶ Reservation changes are accepted directly by phone.
▶ Cancellation on the day, cancellation without prior notice has received 5000 yen per person for cancellation fee.
▶ If you do not contact us even after the arrival time of the day you may be unable to secure your seat.
▶ Reservations from the Internet are accepted up to the day before the use day. Reservations for the day will be received directly by phone.
Store telephone number: 03-6413-8552
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.